Статут

3 листопада 2013 р. Переглядів: 4615 RSS
Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник управління освіти і науки

Тернопільської обласної

державної адміністрації

«_____» _____________ 2012 року

І.Г. Запорожан


Статут

Тернопільської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради (далі – спеціальна школа-інтернат) спеціальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, що забезпечує реалізацію права на здобуття повної загальної середньої освіти дітей зі зниженим слухом, здійснює заходи і створює умови для їх реабілітації, соціальної адаптації, професійної орієнтації та підготовки. Спеціальна школа-інтернат створена відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради народних депутатів від 29 квітня 1991 року №113 «Про відкриття Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих дітей», є правонаступником прав і обов’язків Тернопільської обласної комунальної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом. Знаходиться у комунальній власності.

1.2. Місце знаходження (юридична адреса спеціальної школи-інтернату): 46011,

м. Тернопіль,

вул. Л.Українки, 9-А.

Телефон/факс: 24-30-62; тел. 24-63-02; 24-92-95

e-mail: internatsmachylo@mail.ru

1.3. Спеціальна школа-інтернат є юридичною особою з дня її реєстрації, має самостійний баланс, відкриті рахунки в установі банку, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк зі своїм найменуванням.

Фінансування спеціальної школи-інтернату здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету за казначейською формою обслуговування.

1.4. Засновником спеціальної школи-інтернату є Тернопільська обласна рада. Спеціальна школа-інтернат підзвітна, підконтрольна і підпорядкована Тернопільській обласній раді, а в галузевому відношенні – управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, яке здійснює фінансування спеціальної школи-інтернату, навчальне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення. Спеціальна школа-інтернат є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада.

1.5. Головною метою спеціальної школи-інтернату є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснення заходів з реабілітації.

1.6. Головними завданнями спеціальної школи-інтернату є:

- забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

-виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

- забезпечення у процесі навчання і виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

- здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги, допомоги батькам ( особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

1.7. Спеціальна школа-інтернат в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, іншими законами та нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту» та вищезгаданими положеннями;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Спеціальна школа-інтернат має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти і науки облдержадміністрації, засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- реалізовувати додаткові освітні програми і надавати додаткові послуги згідно діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

- встановлювати прямі зв’язки з іноземними установами та організаціями;

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- самостійно розробляти, приймати і реалізовувати освітню програму з урахуванням вимог державних стандартів освіти;

- визначати контингент учнів;

- створювати структурні підрозділи з дозволу обласної ради, встановлювати посадові оклади згідно єдиної тарифікаційної сітки, застосовувати форми матеріального заохочення в межах фонду оплати праці;

- запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі й закордонних, на договірних умовах;

- спрямовувати кошти спеціальної школи-інтернату на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів спеціальної школи-інтернату;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів, підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- об’єднувати на підставі угод про співпрацю свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- за наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення спеціальна школа-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.

1.11. Спеціальна школа-інтернат може мати у своєму складі дошкільні групи, класи з поглибленим вивченням предметів та класи (групи) з вечірньою (заочною ) формою навчання.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:

- методичні підрозділи різного типу;

- творчі групи педагогічних працівників;

- психологічна служба.

Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у спеціальній школі-інтернаті діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці;

- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу спеціальної школи-інтернату одного і того ж виду.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) спеціальної школи-інтернату та відповідні умови для його організації забезпечуються медичним персоналом відповідно до штатного розпису, що утримується за рахунок бюджету спеціальної школи-інтернату та користується послугами медичних закладів Міністерства охорони здоров’я України. Двічі на рік вихованці спеціальної школи-інтернату проходять медичний огляд.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ ТА ДОБІР ДІТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ

2.1. Комплектування спеціальної школи-інтернату учнями здійснюється управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

Направлення дітей до спеціальної школи-інтернату здійснюється на бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

2.2. Зарахування учнів до спеціальної школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

- направлення управління освіти і науки облдержадміністрації;

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- копії свідоцтва про народження дитини;

- висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації;

- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

- індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини) інваліда;

- довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф. № 026/о);

- витяг з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866.

- свідоцтво про народження;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

- відомості про батьків (документи, зазначені в пунктах 23-25 цього Порядку) та родичів дитини;

- довідку про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку,

які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 4;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідку про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

2.3. Документи, необхідні для зарахування дитини до спеціальної школи-інтернату, подаються особисто батьками, або особами, які їх замінюють.

2.4. Направлення дітей до спеціальної школи-інтернату здійснюється за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до медичних показань і протипоказань.

2.4.1. До спеціальної школи-інтернату зараховуються діти зі зниженим слухом 6 (7) років, які :

- мають середню втрату слуху в діапазоні від 30 до 80 децибел, розрізняють мову (слова і словосполучення звичайної розмовної гучності на відстані 3-х метрів) і мають унаслідок часткової втрати слуху різні рівні недорозвинення мовлення;

- утратили слух у шкільному або дошкільному віці, але зберегли мовлення (повністю або частково);

- розрізняють мову розмовної гучності на відстані 3-х метрів від вуха, але мають значний недорозвиток мовлення, що зумовлює труднощі в навчанні таких дітей у загальноосвітньому навчальному закладі.

Не зараховуються до класів для дітей зі зниженим слухом діти:

- з вадами слуху в поєднанні з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю;

- з тяжкими порушеннями мовлення на фоні нормального слуху (алалія, афазія та інші);

- з психопатоподібними розладами;

- із стійким денним та нічним енурезом, енкопрезом.

2.5. До підготовчого класу спеціальної школи-інтернату за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання в школі.

2.6. До першого класу спеціальної школи-інтернату за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти 6 (7) років, які здобули (дошкільну) освіту.

У разі, коли за висновком психолого-медико-педагогічної консультації та рекомендаціями лікарів учні (вихованці) спеціальної школи-інтернату розпочинають навчання не з підготовчого, а з 1-го класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік.

2.7. Мережа класів та їх наповнюваність у спеціальній школі-інтернаті установлюється засновником (власником) відповідно до нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

2.8. При зарахуванні дітей до спеціальної школи-інтернату допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

2.9. У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) спеціальної школи-інтернату за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).

2.10. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учня до іншого навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причин, довідки, що підтверджує зарахування учня до іншого навчального закладу.

ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчально-виховний процес у спеціальній школі-інтернаті здійснюється відповідно до робочого навчального плану, розроблених закладом на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та плану роботи школи, затвердженого педагогічною радою школи, в якому відображаються найголовніші напрямки роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Робочий навчальний план затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Він містить пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами:

Для учнів, які виявили особливі здібності у вивченні певних предметів, учнів із значними прогалинами у знаннях, у випадках, коли учні мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дисплексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада спеціальної школи-інтернату за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками (особами, які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними програмами.

Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та робочого навчального плану спеціальної школи-інтернату, погоджується з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником школи-інтернату. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

3.2. Відповідно до робочого навчального плану спеціальної школи-інтернату педагогічні працівники самостійно добирають підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу,форми і методи навчання, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

3.3. Інваріантна складова робочого навчального плану спеціальної школи-інтернату має реалізовуватись у повному обсязі.

Години варіативної складової робочих навчальних планів передбачаються на:

1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

2) упровадження курсів за вибором;

3) факультативи, індивідуальні та групові заняття.

3.4.Спеціальна школа-інтернат здійснює навчально-виховний процес в межах п’ятиденного робочого тижня.

3.5. Навчально-виховний процес учнів (вихованців) у спеціальній школі-інтернаті здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, реабілітаційних заходів.

3.6. Навчально-виховний процес у спеціальній школі-інтернаті має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями (вихованцями) програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.

Ефективність начально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення учнів (вихованців) відповідними засобами навчання та реабілітації, медичними виробами.

3.7. Трудове навчання у спеціальній школі-інтернаті передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки.

Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня і може здійснюватися у формі професійного навчання.

Професійне навчання організовується на базі навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобного господарства тощо.

Професійна освіта, спрямована на оволодіння навичками спеціальності у спеціальній школі-інтернаті, визначається з урахуванням рекомендацій лікарів, побажань учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють), потреб регіонів.

При проведенні уроків з трудового навчання класи поділяються на групи. Комплектування груп за видами праці здійснюється з урахуванням особливостей, психофізичного розвитку учнів та рекомендацій лікарів.

При отриманні ліцензії на право здійснювати професійну освіту, спеціальна школа-інтернат може готувати спеціалістів з числа випускників з видачею документа про відповідну кваліфікацію.

3.8. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.9. Тривалість уроків у підготовчих, 1 класах початкової школи становить 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-12 класах - 45 хвилин. При цьому у підготовчих, 1-4 класах після 15 хвилин уроку, у 5-10 класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки).

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після 2 або 3 уроку – не менше 30 хвилин.

3.10. Домашні та самостійні завдання у підготовчому, 1 класах не задаються. Письмові домашні завдання у наступних початкових класах не обов’язкові. Вони можуть задаватися учням з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей їх психофізичного розвитку.

Домашнє завдання у 5-12 класах задаються з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначається вчителем.

3.11. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) спеціальної школи-інтернату проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.12. Тривалість і структура навчального року, строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) спеціальної школи-інтернату, проведення державної підсумкової атестації, переведення і випуск учнів, видача документів про базову та повну загальну середню освіту, нагородження випускників золотою і срібною медалями, Похвальним листом і Похвальною грамотою здійснюються відповідно до законодавства.

3.13. Випускники спеціальної школи-інтернату, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

Випускники, які закінчили спеціальну школу-інтернат ІІІ ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

3.14. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про мови» у школі-інтернаті визначена українська мова навчання і виховання.

IV. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ, КОРЕКЦІЙНО- РОЗВИТКОВОЇ, ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

4.1. Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму школи-інтернату, додержання якого є обов’язковим для усіх працівників.

Режим роботи спеціальної школи-інтернату цілодобовий і складається з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), санітарно-гігієнічних вимог.

4.2. Відповідно до Типових навчальних планів у спеціальній школі-інтернаті (залежно від виду класу) проводиться корекційно-розвиткова робота з лікувальної фізкультури, ритміки, логоритміки, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення), розвитку зв’язного мовлення, розвитку слухового сприймання та формування вимови, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, комунікативної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів, створення сприятливих умов для здобуття повної загальної середньої освіти, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації учнів (вихованців).

Корекційні заняття, індивідуальні або групові, проводяться учителями з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців).

4.3. Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою медичними працівниками надається консультативна допомога педагогам і вихователям у дозуванні шкільних навантажень.

У спеціальній школі-інтернаті особлива увага приділяється лікувально-профілактичній і корекційно-розвитковій роботі, спрямованій на максимальне збереження та розвиток залишкового слуху, мовлення дітей, спостереженням за динамікою розвитку слухової функції учнів з аудіометричним та аудіологічним обстеженням.

4.4. Комплексне відновлювальне лікування у спеціальній школі-інтернаті проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими Міністерством охорони здоров’я, та відповідно до індивідуальних програм реабілітації дитини-інваліда (для дітей інвалідів).

Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, спеціальну лікувальну фізкультуру, застосування відповідного звукопідсилювального обладнання.

4.5. Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження за дітьми. Результати динамічних медичних, психолого-педагогічних спостережень систематично обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради за участю шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з метою уточнення режиму, змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до дитини.

На основі фізичних та інтелектуальних особливостей розвитку дітей лікарі спільно з педагогічними працівниками приймають обґрунтовані рішення щодо трудового навчання у спеціальній школі-інтернаті з урахуванням майбутньої спеціальності, реальних можливостей їх працевлаштування, форм подальшого професійного навчання учнів (вихованців).

Медичні працівники ознайомлюють педагогічних працівників, батьків із санітарно-гігієнічним режимом спеціальної школи-інтернату, клінічними проявами особливостей розвитку вихованців, здійснюють просвітницьку роботу серед учнів з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя.

4.6. Заклади охорони здоров’я разом з управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації та органами охорони здоров’я щороку забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у школі-інтернаті.

4.7. Консультативно-методична допомога з питань організації навчально-виховної, корекційно-відновлювальної, лікувально-профілактичної роботи здійснюється науково-дослідними, науково-методичними та лікувальними закладами міста.

4.8. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у спеціальній школі-інтернаті забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку, здійсненням комплексу заходів з фізичного виховання та загартування дітей, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

Відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм несе директор спеціальної школи-інтернату, нагляд здійснюється установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВИХОВАНЦІВ

5.1. Режим роботи школи-інтернату установлюється з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації і державної санітарно-епідеміологічної служби.

5.2. Під час канікул адміністрація спеціальної школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

5.3. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці спеціальної школи-інтернату на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і у інші дні, можуть виїжджати додому в супроводі дорослих.

5.4. На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці, які перебувають на утриманні в спеціальній школі-інтернаті, можуть проживати у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров’ю дітей, і батьки дитини не позбавлені батьківських прав.

Надання такої можливості від одного місяця до повного строку навчання в спеціальній школі-інтернаті оформляється наказом директора.

5.5. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять забороняється крім особливих випадків, передбачених законодавством.

5.6. Утримання учнів (вихованців) спеціальної школи-інтернату здійснюється за рахунок держави.

5.7. Учні (вихованці) спеціальної школи-інтернату забезпечуються предметами гардеробу, текстильної білизни та предметами першої потреби відповідно до затверджених Норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів. Спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення учні забезпечуються відповідно до встановлених норм.

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) спеціальної школи-інтернату здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України.

5.8. Учні (вихованці) спеціальної школи-інтернату забезпечуються засобами індивідуальної корекції.

5.9. Учні (вихованці) спеціальної школи-інтернату з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, установленими законодавством для цієї категорії дітей.

5.10. Після закінчення спеціальної школи-інтернату випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу та взуття, що був у їхньому користуванні під час навчання. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу та взуття, що був у користуванні дитини під час навчання у спеціальній школі-інтернаті.

Вихованцям, які вибули із спеціальної школи-інтернату з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.

5.11. Медичне обслуговування учнів (вихованців) спеціальної школи-інтернату здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису закладу. У разі тимчасової вакансії посад медичних працівників окремих спеціальностей медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих закладів охорони здоров’я міста.

Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації забезпечує перевезення вихованців до дитячих закладів охорони здоров’я на консультацію і (або) госпіталізацію та повернення їх до спеціальної школи-інтернату.

5.12. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) спеціальної школи-інтернату, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на директора спеціальної школи-інтернату.

Харчування учнів (вихованців) у спеціальній школі-інтернаті здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Організація харчування учнів (вихованців) здійснюється відповідно до затвердженого Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах.

5.13. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів, якістю харчування учнів (вихованців) покладається на медичний персонал школи-інтернату, органи охорони здоров’я.

5.14. Науково-методичне забезпечення школи-інтернату здійснюється відповідно до статті 42 Закону України «Про загальну середню освіту».

VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного процесу є учні (вихованці), директор, педагогічні, медичні та інші працівники спеціальної школи-інтернату, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесу, їх права та обов’язки визначаються чинним законодавством України, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку спеціальної школи-інтернату .

VII. УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ

7.1. Управління спеціальною школою-інтернатом здійснюється обласною радою та управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво спеціальною школою-інтернатом здійснює її директор, особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія», стаж педагогічної роботи у спеціальній школі (школі-інтернаті) не менше як три роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.

Директор спеціальної школи-інтернату призначається і звільняється з посади управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Посаду заступника директора спеціальної школи-інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія» і стаж педагогічної роботи з відповідною категорією дітей не менше як три роки.

7.2. Директор спеціальної школи-інтернату та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за поданням директора.

7.3. Директор спеціальної школи-інтернату:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів (вихованців) засобами індивідуальної корекції;

- відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, забезпечує контроль за виконаннями навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);

- діє від імені закладу, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє заклад в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях, на підприємствах;

- створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі;

- забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

- уживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями (вихованцями) алкоголю, наркотиків;

- забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та учнів (вихованців);

- залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами;

- розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами школи-інтернату;

- контролює дотримання режиму роботи школи-інтернату, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);

- видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

- координує роботу з організації соціально-педагогічного патронату батьків (осіб, які їх замінюють), родин, що мають дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах.

7.4. Постійно діючим колегіальним органам управління спеціальною школою-інтернатом є педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

7.5. До складу педагогічної ради входять педагогічні, медичні працівники спеціальної школи-інтернату. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, батьки (або особи, що їх замінюють).

7.6. Органом громадського самоврядування спеціальної школи-інтернату є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор спеціальної школи-інтернату або засновник.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Загальні збори:

- заслуховують звіт директора про здійснення керівництва спеціальною школою-інтернатом, дають оцінку таємним або відкритим голосуванням;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності спеціальної школи-інтернату;

- приймають рішення про стимулювання праці директора, а у випадку невиконання ним своїх обов’язків – порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

У період між загальними зборами діє рада спеціальної школи-інтернату.

До складу ради спеціальної школи-інтернату обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості.

Рада спеціальної школи-інтернату:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- затверджує режим роботи спеціальної школи-інтернату;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді;

- затверджує “Правила для учнів”, “Положення про структурні підрозділи школи-інтернату”;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази спеціальної школи-інтернату, поповнення і використання бюджету;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- разом з опікунами, особами, які їх замінюють, бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи школи-інтернату і приймає відповідні рішення;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- визначає структуру системи громадського самоврядування спеціальної школи-інтернату;

- спільно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, громадськими організаціями, директором спеціальної школи-інтернату створює умови для педагогічного навчання батьків;

7.7. У період між загальними зборами діє рада спеціальної школи-інтернату.

На засіданнях ради школи ведуться протоколи, які підписує голова ради.

7.8. У спеціальній школі-інтернаті за рішенням загальних зборів або ради спеціальної школи-інтернату можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, реабілітаційні комісії, асоціації тощо відповідно до чинного законодавства України.

Члени піклувальної ради спеціальної школи-інтернату обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до:

- зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази;

- залучення додаткових джерел фінансування школи-інтернату;

- поліпшення умов для праці педагогічних працівників тощо.

7.9. Учнівські збори спеціальної школи-інтернату – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою спеціальної школи-інтернату є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань спеціальної школи-інтернату на основі їхніх вікових або психологічних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори спеціальної школи-інтернату (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування спеціальної школи-інтернату (класу);

- висувають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

7.10. Батьківські збори спеціальної школи-інтернату (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування спеціальної школи-інтернату;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

- вносять на розгляд ради спеціальної школи-інтернату, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та школі;

- запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації спеціальної школи-інтернату для обговорення стану та перспективи роботи класу і спеціальної школи-інтернату, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

7.11. У спеціальній школі-інтернаті можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.12. У спеціальній школі-інтернаті не допускається створення і діяльність політичних партій, суспільно-політичних і релігійних організацій.

VIII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Використання матеріально-технічної бази та фінансово-господарська діяльність спеціальної школи-інтернату здійснюється в порядку, установленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами.

8.2. Спеціальна школа-інтернат повинна мати свою територію, приміщення та обладнання для організації навчально-виховного процесу, корекційно-відновлювальної роботи, реабілітаційних заходів, проживання вихованців, проведення позакласної роботи.

Територія та приміщення спеціальної школи-інтернату повинні відповідати вимогам доступності та безпечності з урахуванням специфіки порушень фізичного та розумового розвитку учнів.

Комплекс приміщень складають:

- навчальний корпус з обладнаними кабінетами, класами, лабораторіями, залами, бібліотекою;

- спальній корпус (блок) із спальними та побутовими кімнатами для підготовки до уроків, лагодження одягу, відпочинку і дозвілля;

- медичний блок;

- їдальня і харчоблок із складськими приміщеннями;

- господарчо-побутовий комплекс, що включає склади, пральню, гараж, виробничі майстерні тощо;

- для проведення корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи у спеціальній школі-інтернаті також повинні бути обладнані:

- логопедичний кабінет;

- кабінет для проведення занять з ритміки;

- кабінет ЛФК, масажу і роботи на тренажерах;

- кабінет для занять із соціально-побутового орієнтування;

- навчально-виробничі майстерні з урахуванням організації в них поглибленого професійно-трудового навчання;

- кабінет трудового навчання для учнів початкових класів;

- кабінет психологічного розвантаження;

- кабінети - терапевтичний, фізіотерапії, стоматологічний, процедурний, клімато - бальнеологічного лікування ;

- басейн;

- кабінети для роботи практичного психолога і соціального педагога;

- кабінет для індивідуальних занять з розвитку слухового сприймання і формування вимови з розрахунку організації одночасної роботи з учнями класу;

- слуховий кабінет для фронтальної роботи, обстеження слуху;

- кабінети для занять з предметно-терапевтичного навчання;

- кабінет отоларингології.

Кабінети для корекційної роботи з розвитку мовлення дітей повинні бути обладнані сучасними звукопідсилювальними приладами (слухомовні тренажери, політренажери, FM-радіосистеми).

8.3. Майно спеціальної школи-інтернату є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської області і належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Спеціальна школа-інтернат відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.5. З дозволу обласної ради спеціальна школа-інтернат має право здавати в оренду підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, нежитлові приміщення та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу згідно з чинним законодавством України.

8.6. Вилучення, списання основних засобів, оборотних коштів та іншого майна спеціальної школи-інтернату проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані спеціальній школі-інтернату внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Спеціальна школа-інтернат може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямки використання».

8.8. Спеціальна школа-інтернат забезпечується автотранспортом для перевезення дітей на території України та з правом виїзду за кордон і для господарських потреб.

8.9. Спеціальна школа-інтернат має право здійснювати міжнародне співробітництво в установленому законодавством порядку.

8.10.Фінансування спеціальної школи-інтернату здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

8.11. Фінансово-господарська діяльність спеціальної школи-інтернату здійснюється на основі кошторису.

8.12. Джерела формування кошторису спеціальної школи-інтернату:

- кошти обласного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до чинного законодавства, а саме:

- плати за послуги, що надаються установою, згідно функціональних повноважень;

- кошти від господарської діяльності;

- плата за оренду майна;

- кошти від реалізації майна;

- благодійні внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб.

8.13. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в спеціальній школі-інтернаті визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.14. Спеціальна школа-інтернат має право користуватися коротко - і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується спеціальною школою-інтернатом для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів закладу.

8.15. Спеціальна школа-інтернат має право:

- на договірних умовах використовувати майно інших юридичних осіб і громадян, а також купувати будинки, споруди, інші основні засоби за рахунок коштів від власної фінансово-господарської діяльності;

- проводити безкоштовне слухопротезування учнів спеціальної школи-інтернату, а саме: обстеження вуха, горла, носа; аудіологічне обстеження; підбір і налагоджування слухового апарата; виготовлення отопластики; навчання; сервіс і ремонт слухових апаратів;

8.16. Звітність про діяльність спеціальної школи-інтернату здійснюється відповідно до законодавства.

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Спеціальна школа-інтернат при наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Спеціальна школа-інтернат має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

9.2. Участь спеціальної школи-інтернату у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

10.1. Спеціальна школа-інтернат підпорядкована і підзвітна управлінню освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

10.2. Державний контроль за діяльністю спеціальної школи-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

Державний контроль за діяльністю спеціальної школи-інтернату здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, Тернопільська обласна рада, управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

10.3. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється відповідно до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України).

10.4. Основною формою державного контролю за діяльністю спеціальної школи-інтернату є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

10.5. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) спеціальної школи-інтернату з питань, пов’язаних з її навчально-виховною, корекційно-розвитковою роботою, фінансово-економічною діяльністю.

10.6. Зміни до статуту проводять в установленому чинним законодавством України порядку.

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

11.1. Ліквідація або реорганізація спеціальної школи-інтернату здійснюється згідно з чинним законодавством України.

11.2. При реорганізації чи ліквідації спеціальної школи-інтернату учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

11.3. При реорганізації чи ліквідації спеціальної школи-інтернату працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Положення, які не знайшли свого відображення в статуті, регулюються чинним законодавством України.